Veelgestelde vragen over Greencups en ecobekers

Wat is een ecobeker of Greencup?

De Greencup is een milieuvriendelijke herbruikbare beker van PC. De beker kan gereinigd en daardoor veelvuldig worden gebruikt.

Waarom is het verplicht?

Op 9 februari 2004 is door het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum besloten dat Greencups of ecobekers verplicht worden gesteld bij buitenevenementen. De Greencup of ecobeker is een alternatief voor de gebruikelijke afvalveroorzakende wegwerpbekers. Dit is zowel slecht voor het aanzien van het evenement als voor het aanzien van de stad en het milieu. De hoeveelheden afval en zwerfafval, die door een evenement veroorzaakt worden, kunnen aanzienlijk verminderd worden door deze wegwerpbekers te vervangen door een duurzaam alternatief. Een groot gedeelte van het afval dat tijdens een evenement vrijkomt, bestaat uit plastic wegwerpbekers. Deze kunnen 80 tot 90 % van de totale hoeveelheid afval uitmaken. Glaswerk is gezien de veiligheidsrisico’s bij de meeste evenementen geen reëel alternatief.

Wat was de startdatum van het gebruik van Greencups / ecobekers in het stadsdeel Amsterdam-Centrum?

1 mei 2004 met voor de stichting Greencups 30 april 2005 als eerste buitenevenement.

Wanneer wordt dit jaar Koningsnacht en -dag gevierd?

Zaterdag 26 april koningsnacht
Zaterdag 27 april koningsdag

Wat is een goed retour systeem?

Een goede manier van inzamelen op een (buiten)evenement is een standaard statiegeldsysteem waar verplicht mee gewerkt moet worden (zie ook uw buitentapvergunning). Het statiegeldbedrag is 1 euro is voor de Greencup NORMAL, LARGE & WIJN en 3 euro voor de DanceTray. Ook vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om met verschillende retour systemen te werken.

Hoe werkt het statiegeldsysteem?

Bij de eerste bestelling betaalt de klant voor de consumptie én statiegeld voor de Greencup. Bij een nieuwe bestelling levert klant de Greencup in en betaalt alleen nog de normale consumptieprijs. Zonder nieuwe bestelling ontvangt de klant het statiegeld terug in ruil voor de Greencup. Dit kan bij u of bij iedere andere deelnemend horecabedrijf.

Tip 1: zorg dat u voldoende wisselgeld in kas hebt!
Tip 2: accepteer pas op het moment van betalen de lege ecobekers zodat u ze kunt beschouwen als betaalmiddel. Dit om rekenfouten en misverstanden over het aantal ingeleverde Greencups te voorkomen!

Kan een Greencup worden gespoeld?

De Greencups zijn meerdere malen tijdens het evenement te gebruiken mits ze tussentijds worden gereinigd. Dit kan in een spoelbak mits deze is aangesloten op stromend water. Het water uit de spoelbak kan op het vuilwaterriool worden geloosd. Dit is bij vrijwel alle locaties waar evenementen plaatsvinden te realiseren. Daarbij moeten de hygiëneregels in acht worden genomen, zoals die ook gelden voor het spoelen van normaal glaswerk.

Hoe kunt u het publiek duidelijk maken dat u werkt met Greencups?

Een goede communicatie met uw klant is belangrijk voor het effectief inzamelen van de bekers. Eveneens dient u uw barmedewerkers goed te instrueren. (Deze instructies kunt u downloaden van de site) Misschien zou zelfs een presentator op het podium er op een leuke manier kort iets over kunnen zeggen. Bij het statiegeldsysteem adviseren wij u de bezoekers te informeren over de hoogte van het statiegeld (€ 1,- per Greencup en € 3,- per Dancetray) en waar de Greencups kunnen worden ingeleverd (bij de bar in dezelfde rij als waar je de greencup kan laten vullen!). Dit kan door het gebruik van bijvoorbeeld posters of door gelamineerde tekstborden die vanuit de campagne aan de deelnemende bedrijven kunnen worden geleverd (geen huurprijs alleen een vervangingsprijs bij weg raken). Promotiemateriaal dient bij alle verkooppunten en bars duidelijk zichtbaar op ooghoogte aanwezig te zijn. Tevens staat op de greencup het pictogram ‘Retour BAR’ op de glazen. Dit verhoogt de attentiewaarde.

Hoeveel statiegeld moet voor de Greencup worden gevraagd?

Het statiegeldbedrag van de Greencups NORMAL, LARGE en WIJN staat vast op € 1,- per beker.
De DanceTray hanteert een statiegeldbedrag van € 3,-.

Voor de uniformiteit van het gebruik van de beker staan deze bedragen vast. Dit komt iedereen ten goede, zowel bezoekers als ondernemers.

Waar kunnen bekers worden besteld?

Er zijn verschillende leveranciers van ecobekers. Bij de stichting Greencups kunt u huren en deelnemen aan een uniform en collectief systeem.

Het bestelformulier staat op het besloten gedeelte van de website waar u kunt komen nadat u zich geregistreerd heeft.

Kunt u beter ecobekers huren of kopen?

De stichting Greencups heeft een financieel interessant systeem ontwikkeld waarbij u voor 11 eurocent niet alleen de beker huurt, maar waarmee u ook de logistiek uit handen wordt genomen. U hoeft dus geen eigen inspanningen te leveren voor het transport, de reiniging voor opslag en de opslag zelf. Aangezien de Stichting u zoveel voordelen oplevert is het kopen van eigen bekers alleen maar voordelig als u regelmatig eigen evenementen organiseert. Let wel: U dient er dan wel rekening mee te houden dat de bekers niet mee kunnen draaien in het collectieve systeem!

Waarom werken met een collectief systeem?

De stichting Greencups heeft als hoofddoel om een toegankelijk en financieel interessant statiegeldbeker-systeem op te zetten voor de horecaondernemers en een gebruiksvriendelijk systeem voor de gebruikers (bezoekers van evenement).
De voordelen zijn:
de bekers van de gebruikers kunnen op meerdere punten worden ingeleverd.
het teveel aan statiegeld dat u als horecaondernemer uitgeeft kunt u retour krijgen van de Stichting, het overschot aan statiegeld gaat retour naar de Stichting.
door te werken met sponsoren heeft de Stichting de intentie om een goedkopere greencup te leveren dan wanneer u zelfstandig bekers moet kopen of huren.
de logistiek van het bestellen, uitleveren en ophalen zal door de Stichting worden uitgevoerd, waardoor het een ondernemers-vriendelijk systeem is geworden.
het professioneel reinigen van de beker na het evenement is verdisconteerd in het huurbedrag.

Hoeveel bekers hebben wij op onze locatie nodig?

Hoeveel greencups er nodig zijn hangt af van veel factoren, zoals:

De aard van het evenement
Het tijdstip van het evenement
Aantal te verkopen consumpties; afhankelijk van de hoeveelheid bezoekers en de duur van hun verblijf, de weersomstandigheden, soort bezoeker (relatie hoog of laag consumptiegebruik), programma evenement, etc.
Aantal tap- c.q. verkooppunten; afhankelijk van soort tapinstallaties, spoelbakken aanwezig in bar, aantal barmedewerkers en onderlinge taakverdeling (tappen, verkopen, spoelen), etc.
Toegankelijkheid verkooppunt; goed te bereiken, wachttijden.

Maar om u een richtlijn voor het aantal te bestellen Greencups te geven geldt de volgende stelregel:
als deelnemer van de stichting Greencups kunt u bij bestelhistorie uw bestellingen uit het verleden terug vinden. Tevens is zichtbaar wat het aantal gebruikte bekers is geweest, zodat u dit als een besteladvies kunt hanteren om onnodige kosten te besparen.
bereken of schat het aantal bezoekers in op uw piekmoment (hierbij kan worden uitgegaan van 5 staande personen per vierkante meter)vermenigvuldig dit aantal met de factor 1½ voor een betrouwbare inschatting.
een alternatieve berekening is om het aantal wegwerpglazen waar u anders mee werkt, te delen door de factor 3 of 4. De deelfactor is afhankelijk van het aantal te drinken consumpties per uur. De praktijk wijst uit dat deze methode vaak teveel glazen oplevert.

Hoe kan spoelwater worden aan- en afgevoerd?

Aanvoer van water ten behoeve van het spoelen van ecobekers tijdens een evenement kan betrokken worden uit de betreffende horecagelegenheid of door middel van een tijdelijke aansluiting op een in de openbare ruimte aanwezige brandkraan.

Het meest eenvoudig is het realiseren van een tijdelijke aansluiting vanuit de horecagelegenheid. Vanaf de tapkast of indien aanwezig van een aansluiting bijvoorbeeld in de kelder. Een duimsslang zal in het algemeen volstaan. Indien hier geen gebruik van kan worden gemaakt dan is een tijdelijke aansluiting op een zogenaamde brandkraan mogelijk. Deze zijn bovengronds (BBK) of ondergronds (OBK) uitgevoerd.

Bovengronds staan op een aantal cruciale locaties rode brandkranen waarop met een verloopstuk een slang kan worden aangesloten. In de meeste gevallen zijn echter ondergrondse aansluitingen op het waterleidingstelsel aangebracht. Hierop kan een zogenaamde standpijp worden geplaatst waaraan een slang kan worden gekoppeld. In beide gevallen dient dit geregeld te worden met het voormalig Gemeente Waterleidingbedrijf, vanaf 1 januari 2006 het Waternet. Standpijpen zijn daar te huur en aansluitvoorwaarden te verkrijgen. De Klantenmarkt van Waternet is bereikbaar op 020-553.6324.

Afvoer van spoelwater

Op de meeste plaatsen in de binnenstad is een gecombineerd stelsels van de riolering aanwezig. Dat wil zeggen dat het vuilwater (toilet-, bad-, aanrechtafvoer) en het schoonwater (regenwater van daken en de straat) in één rioolbuis terechtkomt en wordt afgevoerd. Hierop kan de afvoer van de spoelbak bij de buitentap aangesloten worden. Op een beperkt aantal locaties (o.a. Westermarkt en Dam) is sprake van een zogenaamd gescheiden rioolstelsel. Vuilwater gaat via rioolbuizen naar de betreffende rioolzuiveringsinstallatie. Het schoonwater loopt via rioolbuizen direct naar de dichtsbij gelegen gracht.

Westermarkt
De Westermarkt loost op de Keizersgracht ter hoogte van het Homomonument. Inmiddels zijn recent op dit plein twee aansluitingen gemaakt op het vuilwaterriool. Eén ter hoogte van het standbeeld van Anne Frank de ander tegenover Westermarkt 2.

Dam
Het hemelwater van de Dam loost op het ‘open’ Damrak ter hoogte van de Oude Brugsteeg tegenover de kopse kant van de Beurs van Berlage. Op de Dam zijn er voor het paleis twee vuilwateraansluiting en een langs de gevel van de Bijenkorf tussen Damrak en Warmoesstraat. Voor vragen over het rioolstelsel kunt.

Voor vragen over het rioolstelsel kunt u terecht bij de heer Sluijter van stadsdeel Amsterdam-Centrum, op telefoonnummer 020-552.4177.
De heer Meinster van de dienst Milieu en Bouwzicht (DMB), telefoon 020-551.3878 en ook de heer Sluijter zijn in het bezit van een set tekeningen met daarop het rioolstelsel in de binnenstad.

Voor een aansluiting van de vuilwaterafvoer op het rioolstelsel kan contact worden opgenomen met DWR, telefoon 0900-9394, Spaklerweg 18, 1096 BA Amsterdam. Hier kan men aangeven of er een gecombineerd rioolstelsel ter plekke ligt en op welke put kan worden aangesloten. Dit geldt ook bij een zogenaamd gescheiden stelsel.

Wie en wat is de stichting Greencups?

Het bestuur bestaat uit:
Ton Poppes (horecaondernemer Rembrandtplein en voorzitter),
Eilko Knoop (horecaondernemer Spui en penningmeester),
Michiel Koot (evenementenorganisator en secretaris),
Ton Sluijter (eventmanager Openbare Ruimte stadsdeel Amsterdam-Centrum en bestuurslid),
Jack Verhoek (directeur van het Centraal Brouwerij Kantoor en bestuurslid)

De Commissie van Aanbeveling bestaat uit:
Anne Lize van der Stoel (stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Centrum in 2005)
Guus Bakker (horecaondernemer Beurs van Berlage en voorzitter Vereniging Amsterdam City)
Eric van der Burg (fractievoorzitter VVD)

Het bestuur krijgt momenteel handen en voeten door de werkzaamheden van Jet van de Berg (administratie) en Miriam van der Zee (projectleiding).

Wat voor campagne heeft in 2005 de start van de stichting Greencups ondersteund?

Om het publiek kennis te laten maken met de Stichting en werkwijze van de stichting Greencups is 7 weken voor Koninginnedag 2005 een campagne gestart zoals te lezen is in het persbericht (pdf bestand). Tevens is ten tijde van het persbericht ook een algemene Nieuwsbrief naar alle horecaondernemers in het stadsdeel Amsterdam-Centrum verstuurd. Een ander onderdeel van deze campagne waren de freecards en posters die naar de deelnemende horecabedrijven werden verstuurd (samen met nieuwsbrief nummer 2). Eén van de cartoons is ook onderdeel van het greencups logo geworden zoals te zien is op de buikbedrukking van het glas. Hiermee wordt de herkenbaarheid vergroot.

Wat is er besproken op de bijeenkomst van 7 maart 2005 in de Koepelkerk?

Hiervan zijn de uitgebreide notulen en presentielijst in pdf-bestand bijgesloten. Een korte samenvatting van de bijeenkomst staat tevens hieronder en is grotendeels de tekst voor de 1e horeca nieuwsbrief.

Verslag 7 Maart

Mogen in de buitenbar petflessen (frisdranken en/of premixen) verkocht worden?

Hoewel niet in de vergunning voor Koninginnedag/nacht aangegeven is het gebruik van petflessen op de openbare weg NIET Toegestaan. De petfles kan (gevuld met vloeistof) een gevaarlijk object zijn als hiermee gegooid gaat worden. Wel mag de petfles uitgeschonken worden in een greencup. Hiervoor is speciaal een groot glas, Greencups LARGE, in het assortiment opgenomen. Zie ook algemene huurvoorwaarden en de notulen van de bijeenkomst op 7 maart 2005.

Handhaving!?!

Verkoop van particulieren, avondwinkel en supermarkten.

Er zal door de politie en warendienst worden opgetreden tegen mensen die vanuit auto’s verkopen. Dit zal op de ene plek beter slagen dan op de andere plek. De politie kan niet overal bijkomen vanwege de drukte. Indien men illegale verkoop ziet, kan men de buurtregisseur bellen. Ook kunnen ondernemers ten behoeve van de evaluatie melding maken van supermarkten en avondwinkels die zich niet aan de afspraken houden. Zij worden namelijk vooraf weer benaderd met uitleg wat wel en wat niet volgens de regels kan. Avondwinkels mogen bijvoorbeeld überhaupt geen bier verkopen. Buurtregisseurs zullen dit verbod al enige tijd voor 28 april gaan handhaven.

Algemene regel is: Gedurende (buiten)evenementen, dus ook tijdens koninginnedag, zal door de Reinigingspolitie gecontroleerd en zonodig gehandhaafd worden.

Een aantal veelgestelde vragen vindt u op deze pagina. Overige vragen, opmerkingen of suggesties, kunt u mailen naar:info@greencups.nl